Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

رونویسی ( ژنتیک ) – زیست دوازدهم

رونویسی ( ژنتیک ) - زیست دوازدهم 1

رونویسی در زیست دوازدهم : براساس زیست دوازدهم ، واحد سازنده‌ی مولکول DNA نکلئوتید است و دستورالعمل ساخت پلی‌پپتیدها نیز روی مولکول DNA قرار دارد و این پلی‌پپتیدها از جنس آمینواسیدها هستند؛ پس باید بین نوکلئوتیدهای ژن در DNA و آمینواسیدهای پلی‌پپتید، ارتباطی وجود داشته باشد.دنا (DNA) نوع آمینواسیدهای پلی‌پپتید را تعیین می‌کند . در […]

هورمون‌ها و غدد درون ریز – زیست یازدهم

محل قرارگیری غده هیپوفیز

یکی از فصول مهم زیست یازدهم مبحث هورمون ها و غدد درون ریز است . این مبحث بر اساس فصل چهارم کتاب زیست یازدهم است . همان طور که در کتاب زیست یازدهم توضیح داده شده ، در پرسلولی‌ها ، سلول‌ها نمی‌توانند به طور مستقل از هم فعالیت کنند و نیاز دارند تا ارتباطی میان […]

چرخه قلب و نوار قلب – زیست دهم

چرخه قلب و نوار قلب - زیست دهم 8

چرخه قلبی در کتاب زیست دهم طبق کتاب زیست دهم ،دیاستول یا سیستول قلب را که به طور متناوب انجام می شود ، چرخه یا دوره قلبی می گویند که  0.8 ثانیه ، زمان می برد. هر چرخه قلبی یک ضربان است. این چرخه شامل سه مرحله ی1.استراحت عمومی 2.انقباض دهلیزی 3. انقباض بطنی می […]

در برنامه ریزی مشکل داری؟

برای 1 جلسه رایگان تلفنی برای آشنایی با دوره برنامه ریزی و چیزهایی که مشاورها نمیگن فرم رو پر کن