پادکست کنکور | رادیو کنکور

توجه و اهمیت
پادکست کنکور | رادیو کنکور

توجه و اهمیت به خود در کنکور

توجه و اهمیت -متاسفانه در فرهنگ ما از خودگذشتگی و پایین فرض گرفتن خود یک فضیلت محسوب شده و بر مبنای همین فرهنگ ما مهم