مدارس شبانه روزی

مدارس شبانه روزی مدارس شبانه روزی-یکی از داوطلبان کنکور می گفت . در خوابگاه ، محیط مناسبی برای درس خواندن ندارم . چه کار کنم ؟ خوابگاه مدارس نمونه دولتی و شبانه روزی ، معمولاً محیط مناسبی برای درس خواندن نیست .