جمع بندی دیفرانسیل و حسابان و ریاضی پایه برای کنکور ریاضی

جمع بندی دیفرانسیل و حسابان و ریاضی پایه برای کنکور ریاضی جمع بندی دیفرانسیل – 24 تست از 55 تست ریاضی از این قسمت طرح می شود و از سوال 101 تا 124 دفترجه ی اختصاصی کنکور برای این بحث است . بلد بودن مباحث پایه ای مانند لگاریتم ، تصاعد ، اتحاد ها و …

جمع بندی دیفرانسیل و حسابان و ریاضی پایه برای کنکور ریاضی ادامۀ مطلب »