چی منجر به چی میشه ؟

01

تیر'94

چی باعث میشه کنکور بدی

چی باعث میشه-هیچ جوره نمیشه فهمید که چی باعث میشه یک اتفاق بیفته و اتفاق دیگه ای نیفته ؟ چی …

مشاهده