ویدیو جبر و اتحاد های جبری

اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۵

ریاضی کنکور : قسمت دوم ( جبر و اتحاد های جبری )

در این قسمت برای شما در مورد بحث مهم اتحاد های جبری و کلیت جبر بحث کردم و بحث مربع کامل کردن که در کنکور بسیار […]