نمره ی دروس در امتحان نهایی

11

مرداد'94

ماجرای معدل در کنکور

ماجرای معدل در کنکور ماجرای معدل-یکی از داوطلبان کنکور می گفت : پیشینه ی تحصیلی ما چه تاثیری در نتیجه …

مشاهده