نقش محبت در کنکور

نقش محبت در کنکور نقش محبت-شما هرگز حاضر نیستید خطر رو به جون بخرید . حاضر نیستید این همه فشار کنکور رو تحمل کنید .