معلم کنکور

معلم کنکور-یکی از داوطلبان کنکور می گفت . بعضی از معلم ها ما را به خاطره ی نمره بد تحقیر می کنند . مثلا می گویند تو باید رشته آبیاری گیاهان دریایی بخوانی . با این معلم ها چیکار باید کرد ؟