کنکور نیازمند انگیزه ی شوق آفرین آفرین است

11: انگیزه کنکور | قسمت یازدهم رادیو کنکور ( مدیاکنکور )

انگیزه کنکور ( رادیو کنکور )  انگیزه کنکور ( motivation ) مساله ای است که ما در مورد آن بسیار می شنویم . به خصوص در دوران تحصیل در مدرسه ، بیشترین واژه ای را که می شنویم همین انگیزه است . نام کلاس های انگیزشی و از این جور همایش ها برای شما قطعاً آشناست …

11: انگیزه کنکور | قسمت یازدهم رادیو کنکور ( مدیاکنکور ) ادامۀ مطلب »