مواجهه با ترس از کنکور

مواجهه با ترس از کنکور مواجهه با ترس-ما باید با لحظه هایی که میخواهیم فراموش کنیم ، روبه رو بشویم . تنها از طریق مواجه شدن با ترس هامون میتوانیم بزرگ شویم و در کنکور بر ترس موفق شویم ،