محیط نامناسب خوابگاه

21

مرداد'94

مدارس شبانه روزی

مدارس شبانه روزی مدارس شبانه روزی-یکی از داوطلبان کنکور می گفت . در خوابگاه ، محیط مناسبی برای درس خواندن …

مشاهده