ماشین ها رو  پزشک کنیم ؟

01

تیر'94

ماشین ها چرا نمی تونن کنکور بدن ؟

چرا ماشین ها نمی تونن کنکور بدن ؟ ماشین ها-میدونی چرا ما نمیتونیم ماشین ها رو  پزشک کنیم ؟ چرا …

مشاهده