عشق تو کنکور میشه از کمک گرفت ؟

عشق تو کنکور میشه از کمک گرفت ؟ عشق تو کنکور-میشه از عشق تو کنکور کمک گرفت ؟ عشق تو کنکور-عشق تنها چیزیه که میتونیم حسش کنیم که فراتر از ابعاد زمان و فضا جریان داره. آیا تو که قصدت موفقیت و قبولی توی کنکوره ، انگیزه ای به این بزرگی داری ؟ شاید باید …

عشق تو کنکور میشه از کمک گرفت ؟ ادامۀ مطلب »