تلقین در مورد قبولی تو کنکور

تلقین در مورد قبولی در کنکور تلقین در مورد قبولی-می دونی چطور میتونی فکر کنی خوب هستی در حالی که بد هستی ؟ در حالی که از درس و کنکور بدت میاد و بگی درس خوبه ، و به دروغ بگی ازش لذت می بری ؟