عقب بودن در کلاس کنکور

21

مرداد'94

معلم کنکور

معلم کنکور-یکی از داوطلبان کنکور می گفت . بعضی از معلم ها ما را به خاطره ی نمره بد تحقیر …

مشاهده