شرکت کنندگان کنکور99

09

مرداد'94

کنکور غول نیست

کنکور غول نیست کنکور غول-یکی از دانش آموز های کنکوری می گفت: کنکور هم برای ما شده غول !آرزوی همه …

مشاهده