روش مطالعه ی کنکور

روش مطالعه ی کنکور روش مطالعه -یکی از داوطلبان کنکور می گفت ؟ همه ی معلم ها می گویند مفهومی بخوانید ولی نمی گویند چطوری مفهومی خواندن یعنی چی ؟ یعنی در هر جمله ؟ کلمات کلیدی کنکوری رو پیدا کرده و دقیق تر بخونی . منظور نویسنده رو پیدا کنی ، مثال اضافی بزنی ، …

روش مطالعه ی کنکور ادامۀ مطلب »