بیماری شتاب در تست زنی کنکور

بیماری شتاب بیماری شتاب-یکی از داوطلبان کنکور می گفت . برای بالا بردن سرعت تست زنی خود باری کنکور چه کار باید بکنیم ؟ باید به موارد زیر توجه داشته باشی و روی اونا کار کنی :