انتخاب کلاس کنکور

انتخاب کلاس کنکور انتخاب کلاس-کی از داوطلبان کنکور می گفت ؟ رفتن به کلاس کنکور را تا چه اندازه توصیه می کنید ؟ اگه از معلم کنکورت خوب استفاده کنی و بپذیری که مسئولیت یادگیری به عهده ی خودته و هیچ کلاس و معلم کنکوری نمی تونه جای تلاشو بگیره ، دیگه کم تر به …

انتخاب کلاس کنکور ادامۀ مطلب »