رتبه ی یک کنکور شدن

16

مرداد'94

می خواهم رتبه ی یک کنکور شوم

رتبه ی یک کنکور رتبه ی یک-یکی از داوطلبان کنکور می گفت ؟ من داوطلب کنکور گروه علوم تجربی هستم …

مشاهده