یادداشت برداری

یادداشت برداری برای کنکور

یادداشت برداری برای کنکور یکی از داوطلبان کنکور می گفت . یادداشت برداری برای کنکور با توجه به فرصت کم ما ، ضروری است ؟ یادداشت برداری کنکور به دلایل زیر مفید و لازمه :