ضعف در محاسبات ریاضی کنکور

ضعف در محاسبات ریاضی کنکور ضعف در محاسبات-یکی از داوطلبان کنکور می گفت : در حل مسائل ریاضی محاسبات کنکور ، زیاد دچار مشکل می شوم علت آن چیست ؟