کتاب های کمک درسی برای کنکور

کتاب های کمک درسی-یکی از داوطلبان کنکور می گفت ؟ من ولع زیادی برای خرید کتاب های کمک درسی کنکور دارم و هر کتاب کنکور جدیدی را که از یک انتشارات کنکوری چاپ می شود را می خرم ولی فرصت همه ی آن کتاب ها را ندارم .