تست و تست زنی کنکور

تست و تست زنی کنکور تست زنی-یکی از داوطلبان کنکور می گفت . چگونه می توانی تست استاندارد کنکور را از تست های دیگر کنکور تشخیص بدهم ؟ تست های استاندارد کنکور خاصیت های زیر رو دارند :