فایل صوتی

08

اسفند'98

3: تاثیر قانون جذب و خرافات مدرن | قسمت سوم رادیو کنکور ( مدیاکنکور )

تاثیر قانون جذب و خرافات مدرن تاثیر قانون جذب-یکی از دانش آموزان روپوش پزشکی خریده بود و حین درس خواندن …

مشاهده