انیمیشن فیزیک

09

مهر'93

بردار های یکه

بردار های یکه بردار های یکه-تعریف بردار : پاره خطی با اندازه ی معین که راستا و جهتی خاص را …

مشاهده