آبان ۱۲, ۱۳۹۳

IT and Its Services ( زبان پیش دانشگاهی کنکور )

فناوری اطلاعات و کامپیوتر دستاورد هایی در چند سال اخیر داشته که زندگی بشر رو متحول کردهفصل 7 زبان پیش کنکور در همین رابطه صحبت می […]
آبان ۱۲, ۱۳۹۳

Space Exploration ( زبان پیش دانشگاهی کنکور )

فضانوردی و لذت آن همیشه برای ما سوال بوده است ، فصل ششم زبان انگلیسی پیش دانشگاهی کنکور در مورد فضانوردی صحبت کرده است این مطلب […]
آبان ۱۲, ۱۳۹۳

Child Labor : A Global Issue ( زبان پیش کنکور )

سازمان ایلو در سازمان ملل سازمانی است که به بررسی مجمع کودکان کار می پردازد و درس پنجم زبان پیش کنکور در همین رابطه بحث کرده […]
آبان ۱۲, ۱۳۹۳

Earthquakes and How to Survive Them ( زبان پیش کنکور )

فصل چهارم زبان انگلیسی پیش دانشگاهی کنکور در مورد زلزله و چگونگی فرار از آن بحث کرده است این مطلب شامل فایل فلش بوده و ممکن […]
آبان ۱۲, ۱۳۹۳

Global Warming , Global Concern ( زبان پیش کنکور )

گرم شدن زمین اتفاقی است که فوق العاده ذهن دانشمندان رو مشغول خود کرده استفصل 3 زبان پیش کنکور در این مورد بحث کرده این مطلب […]
آبان ۱۲, ۱۳۹۳

How to give a good speech ( زبان پیش کنکور )

فصل دوم زبان پیش دانشگاهی کنکور در مورد چگونگی خوب کنفرانس دادن و خوب صحبت کردن مطالبی را به زبان انگلیسی عنوان کرده است  این مطلب […]
آبان ۱۲, ۱۳۹۳

why exercise is important ( زبان پیش کنکور )

فصل 1 زبان پیش دانشگاهی کنکور همین مبحث است که پیرامون ورزش و خواص آن بحث می کند این مطلب شامل فایل فلش بوده و ممکن […]