اصول مطالعه کنکور

کنکور تیپ خاص خود را دارد

کنکور تیپ خاص خود را دارد کنکور تیپ خاص-در حقیقت تیپ کنکور برای یک داوطلب کنکور باید مشخص شده و کاملاً معلوم باشد .برخی داوطلبان کنکور هیچ توجهی به تیپ بندی کنکور ندارند و کتاب درسی را پشت گوش می اندازند که

کنکور را چگونه به بهترین روش مطالعه کنیم

کنکور را چگونه به بهترین روش مطالعه کنیم کنکور را چگونه-کنکور بحثی است فرسایشی که اگر در چارچوب یک امتحان ساده به آن بنگریم فقط خود را از داوطلبان کنکور دیگر عقب انداخته ایم در حقیقت با کنکور خیلی چیز ها در شما سنجیده می

نکات حائز اهمیت در خلاصه نویسی برای کنکور

نکات حائز اهمیت در خلاصه نویسی برای کنکور نکات حائز اهمیت– درکلاس تمام توجه خود را به شیوه تدریس استادگرامی و نکاتی راکه مطرح می کند معطوف کنید و سعی کنید درکلاس نکاتی را که متوجه نمی شوید حتماٌ از استاد گرامی بپرسید . 2- مطالعه حتماٌ در اتاقی خاص انجام گیرد ، زیرا این …

نکات حائز اهمیت در خلاصه نویسی برای کنکور ادامۀ مطلب »