زیست کنکور

13

اردیبهشت'99

زیست شناسی چیست و چگونه با آن برخورد کنیم؟

در ابتدا میخواهیم به معرفی علم زیست شناسی و ابعاد آن بپردازیم و سپس راجب نحوه خواندن آن صحبت کنیم.زیست …

مشاهده

06

اردیبهشت'94

اندامک بدون غشا -کجاها می توان ریبوزم پیدا کرد

اندامک بدون غشا -کجاها می توان ریبوزم پیدا کرد اندامک بدون غشا -مکان یافت برخی از اندامک ها ی درون …

مشاهده

06

اردیبهشت'94

شباهت نسل های سلولی

شباهت نسل های سلولی شباهت نسل-اهی مطالبی ساده ولی بسیار ریز در کنکور گریبان شما را در مباحث ترکیبی کنکور …

مشاهده

06

اردیبهشت'94

انواع هسته سلولی در کنکور

انواع هسته سلولی در کنکور انواع هسته سلولی-تمیز دادن انواع هسته های سلول های مختلف جانداران مختلف اهمیت زیادی در …

مشاهده

06

اردیبهشت'94

بررسی کنکوری شباهت کلروپلاست و باکتری

بررسی کنکوری شباهت کلروپلاست و باکتری بررسی کنکوری-کنکور های قبل سال 90 به شباهت های ساختاری اندامک ها آنچنان نمی …

مشاهده

06

اردیبهشت'94

بررسی کنکوری کاربرد شبکه ی آندوپلاسمی صاف

بررسی کنکوری کاربرد شبکه ی آندوپلاسمی صاف بررسی کنکوری-در کنکور سراسری کاربرد های مختلف اندامک های درون سلولی خیلی ریز …

مشاهده

27

فروردین'94

اینترفرون ( بحث ایمنی سلولی کنکور )

اینترفرون ( بحث ایمنی سلولی کنکور ) اینترفرون بحث ایمنی سلولی در کنکور به دو بخش ایمنی اختصاصی و غیر …

مشاهده

26

فروردین'94

انتخاب طبیعی منشا زندگی و گزینش گونه ها

انتخاب طبیعی منشا زندگی و گزینش گونه ها انتخاب طبیعی-مفاهیم پایه ای در کنکور بسیار مورد سوال قرار می گیرد …

مشاهده

25

فروردین'94

اگزوسیتوز و آندوسیتوز در کنکور

اگزوسیتوز و آندوسیتوز در کنکور اگزوسیتوز و آندوسیتوز در کنکور-اصطلاحات در کنکور خیلی تست خیز هستند و طراح کنکور علاقه …

مشاهده