انتخاب مدرسه کنکور

انتخاب مدرسه کنکور انتخاب مدرسه کنکور-یکی از داوطلبان کنکور می گفت : به نظر شما یک مدرسه ی کنکور خوب چه ویژگی هایی دارد ؟