ماجرای حذف کنکور

ماجرای حذف کنکور ماجرای حذف کنکور-یکی از داوطلبان کنکور می گفت : آیا کنکور تا سال 1395 حذف می شه !؟ . . . شواهد زیادی نشون می ده که طرح حذف کنکور عملاً شکست خورده .