کنکور غول نیست

کنکور غول نیست کنکور غول-یکی از دانش آموز های کنکوری می گفت: کنکور هم برای ما شده غول !آرزوی همه ی ما قبول شدن در کنکور است ، ولی خود من امیدی به قبولی در کنکور ندارم . . . !