کنکور آزمایشی

کنکور آزمایشی- هیچ یک از فواید زیر را ندارند : 1 – یه برنامه ی مطالعاتی نظم می دهد . 2 – فعالیت شما رو برای رسیدن به برنامه ی امتحانی کنکور افزایش می دهد . 3 – نقاط قوتت و ضعفت رو می فهمی و مشخص می کند . 4 – نتایج آزمون ، …

کنکور آزمایشی ادامۀ مطلب »