تاثیر قانون جذب

3: تاثیر قانون جذب و خرافات مدرن | قسمت سوم رادیو کنکور ( مدیاکنکور )

تاثیر قانون جذب و خرافات مدرن تاثیر قانون جذب-یکی از دانش آموزان روپوش پزشکی خریده بود و حین درس خواندن روپوش پزشکی می پوشید تا طبق قواعد قانون جذب بتواند پزشکی را همراستای با عملکرد خود در درس خواندن جذب کند . دیگری که چند سالی بود پشت کنکور به سر می برد ، دستگاه …

3: تاثیر قانون جذب و خرافات مدرن | قسمت سوم رادیو کنکور ( مدیاکنکور ) ادامۀ مطلب »