شکل و ساختار باکتری

با سلام خدمت دوستان کنکوری عزیز عزیز .

از این بحث در موارد بیماری زایی آن ها در کنکور سوالات زیادی طرح شده و همچنین از ساختار باکتری که در فصل سفری به درون سلول زیست شناسی دوم دبیرستان می خوانیم نیز در کنکور مباحثی مطرح شده است .

 

در شکل زیر که بیشتر حالت آزمون دارد شما نام قسمت های مختلف یک باکتری را یاد می گیرید .

ولی موضوع به این سادگی ها که شما فکر می کنین نیست.لازم است کمی دقیق تر شویم و هر یک از این اجزا را با جزئیات بیشتر بررسی کنیم :

1 – ناحیه نوکلئوئیدی ( ماده ی وراثتی ) :

باکتری ها ، یا به عبارت دیگر پروکاریوت ها ، اندامک غشادار ندارند .

بعلت نبود غشا در اطراف کروموزوم حلقوی باکتری این ها هسته ی مشخص و سازمان یافته ندارند .

DNA و پروتئین های همراه آن درون ناحیه ی هسته مانندی بنام ناحیه ی نوکلئوئیدی قرار گرفته است .

بنابراین DNA و پروتئین های همراه آن در تماس مستقیم با دیگر محتویات سلول می باشند .

یه نکته ی کوچولو : پروتئین های همراه DNA باکتری ها هیستون نمی باشد.

ناحیه نوکلئوتیدی نزدیک غشا هم وجود دارد ، چون کروموزوم باکتری به غشای پلاسمایی چسبیده است .

ناحیه نوکلئوئیدی در همه ی باکتری ها وجود دارد . این ناحیه کاملا درون سیتوپلاسم و محتویات ناحیه نوکلئوئیدی در تماس با سیتوپلاسم می باشند .

 

2 – برآمدگی ها :

الف ) تاژک :
1 – در بعضی باکتری ها وجود دارد .

2 – بلند و مو مانند است و می تواند متعدد باشد .

3 – از پیلی نازکتر است .

4 – فقط از یک تار پروتئینی توپر ساخته شده است و از تاژک یوکاریوت ها ساده تر می باشد .

5 – با حرکت های خود ( که به صورت چرخشی می باشد )  باکتری را در محیط مایع پیرامون به جلو می راند .

6 – قاعده ی آن در غشا قرار دارد و در تماس با سیتوپلاسم می باشد . در واقع از سیتوپلاسم منشا می گیرد . ( مانند پیلی )

ب ) پیلی :

1 – در بعضی باکتری ها وجود دارد و از کپسول هم خارج تر قرار گرفته است و جنس پروتئینی دارد .

2 – این اجزاء کوتاه ، مو مانند و  متعددند .

3 – نقش پیلی ( مفرد آن پیلوس) :

اول : چسبیدن باکتری به سطوح مختلف

دوم : پیلی در فرآیند هم یوغی هم نقش دارد

هم یوغی : طی این فرآیند ژن هایی از باکتری پیلی دار به باکتری بدون پیلی منتقل می شوند و باکتری ها با استفاده از این فرآیند ژن مقاومت به آنتی بیوتیک (  روی پلازمید) را از سرده ای به سرده ای دیگر منتقل می کنند .

* اصطلاح هم یوغی در جلبک سبز اسپیروژیر نیز دیده می شود . ( تولیدمثل جنسی )

4 – در کتاب پیش دانشگاهی اشاره شده که پیلی از تاژک کوتاهتر ولی کلفت تر از آن است .

ج ) ریبوزوم :

1 – ریبوزوم باکتری ها ، کوچک و ساده بوده و شبیه ریبوزوم های درون میتو کندری و کلروپلاست یوکاریوتهاست .

2 – این ریبوزوم ها با توجه به اطلاعاتی که از DNA می رسد آمینواسید ها را کنار هم می چینند و پروتئین می سازنند و همانطور که می دانید پروتئین ها از پلی پپتید ها ساخته می شوند . ( یک یا چند پلی پپتید )

3 – همه ی ریبوزوم های باکتری ها از یک نوع بوده و همه درون سیتوپلاسم پراکنده اند .

4 – DNA با واسطه هایی ( منظور همان mRNAمی باشد) نوع پروتئین را تعیین و از این راه فعالیت های سلول را کنترل می کند .

در واقع پروتئین ها باعث انجام همه ی کارهای سلول می شوند .

د ) غشا ی پلاسمایی :

1 – همه باکتری ها غشا ی پلاسمایی دارند که سیتوپلاسم باکتری را در بر گرفته است .

2 – باکتری ها اندامک های غشا دار ندارند .

3 – کروموزوم اصلی باکتری از قسمت داخل به این غشا چسبیده است .

4 – غشای باکتری می تواند محل انجام تنفس سلولی و فتوسنتز باشد .

5 – فسفولیپپیدها و پروتئین های غشای باکتری برخلاف غشای یوکاریوتها توسط شبکه آندوپلاسمی سنتز نشده است .

 

هـ ) دیواره سلولی :

1 – در بیشتر باکتری ها وجود دارد و اطراف غشای پلاسمایی قرار گرفته است .

2 – تقریباً سخت می باشد .

3 – نقش دیواره : اول ==>محافظت از باکتری  و دوم == > کمک به باکتری در حفظ شکل

4 – باکتری های دارای دیواره را برحسب پاسخی که به رنگ آمیزی گرم می دهند . به دو نوع گرم مثبت و گرم منفی تقسیم می کنند . این تقسیم بندی از آن جهت مهم است که بیماری های ناشی از باکتری های دیواره دار گرم مثبت و گرم منفی با آنتی بیوتیک های متفاوتی درمان می شوند .

و ) کپسول باکتری :

1 – در بعضی باکتری ها وجود دارد و اطراف دیواره ی سلولی قرار گرفته است .

2 – پوششی چسبناک می باشد .

3 – نقش کپسول محافظت از باکتری است .

کمک به بعضی باکتری ها برای چسبیدن به سطوح مختلف مثلا به سنگهایی در مسیر جریان سریع آب یا بافت های درون بدن آدمی در رابطه با یکی از نقش های کپسول که محافظت است میشه مثالی زد : مثلاً محافظت در برابر سیستم ایمنی که در مورد سویه بیماری زای استرپتوکوک نومونیا این مورد ذکر شده است .

باکتری مولد ذات الریه دارای کپسولی پلی ساکاریدی است و از آن در برابر سیستم ایمنی محافظت می کند ، دقت کنید که هر استرپتوکوک نومونیایی نمی تواند ذات الریه ایجاد کند . ( کپسول دارها می توانند )

نکته کنکوری )  براساس وجود کپسول و دیواره باکتری ها را میشه به سه نوع تقسیم کرد :

1 ) باکتری هایی که نه دیواره دارند و نه کپسول . . .

2 ) باکتری هایی که دیواره دارند ولی کپسول ندارند . . .

3 ) باکتری هایی که هم کپسول دارند و هم دیواره . . .

نکته کنکوری ) ترتیب اجزاء سازنده باکتری از خارج به داخل :

1- تاژک و پیلی 2-کپسول 3- دیواره سلولی 4- غشای پلاسمایی

نکته کنکوری ) مقایسه ضخامت اجزاء سازنده پوشش باکتری : کپسول > دیواره > غشاء

 

توضیحات از دکتر الیاس فداکار

تنظیم و انیمیشن از محمد قاسمی

تمامی حقوق این مقاله متعلق به مؤلف آن است و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع نیز خلاف به حساب می آید و شرعاً حرام است