بردارهای یکه

بردار های یکه

بردار های یکه بردار های یکه-تعریف بردار : پاره خطی با اندازه ی معین که راستا و جهتی خاص را نمایش می دهد . ارزش بردار را کسانی درک می کنند که با هندسه ی مسطحه ی اقلیدسی دست و پنجه نرم کرده اند . آقای دکارت مبتکر این طرح بودند . بحث بردار در …

بردار های یکه ادامۀ مطلب »