زیر گروه ها در کنکور

زیر گروه ها در کنکور زیر گروه ها-یکی از داوطلبان کنکور می گفت ؟ زیر گروه یعنی چه ؟ مجمو عه ی رشته های تحصیلی را که ضزیب دروس یکسانی دارن ، تحت یک زیر گروه دسته بندی می کنند .