تکنیک حل تست کنکور زیست 90 توسط استاد امرایی

کنکور سراسری 90 : همه‌ی كانال‌های پروتئینی كه در غشای سلول‌های جانوری قرار دارند، …

1 ) می‌توانند به‌طور غیر تخصصی عمل كنند .

2 ) به مولكول‌های آب اجازه عبور می‌دهند .

3 ) فقط در موقع عبور برخی مواد باز می‌شوند .

4 ) همیشه بازاند و مولكول‌های كوچك را عبور می‌دهند .

 

پاسخ تشریحی : گزینه‌ی «2»
كانال‌های غشایی پروتئین‌هایی در سراسر عرض غشا هستند كه بعضی از این كانال‌ها همیشه باز هستند . ( كانال بدون دریچه )  

بعضی از آن‌ها فقط در موقع عبور مواد باز می‌شوند . ( كانال‌های دریچه‌دار )

كانال‌ها تخصصی عمل می‌كنند یعنی فقط به یك نوع مولكول اجازه عبور می‌دهند اما مولكول‌های كوچك مانند آب نیز می‌توانند از این كانال‌ها عبور نمایند .

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

کنکور سراسری خارج از کشور 90 : كدام عبارت صحیح است؟ 

1 ) همه‌ی كانال‌های پروتئینی به مولكول‌های آب اجازه‌ی عبور می‌دهند .

2 ) كانال‌های پروتئینی در انتشار تسهیل شده غیر تخصصی عمل می‌كنند .

3 ) بعضی مواد برخلاف شیب غلظت، توسط كانال‌های پروتئینی از سلول خارج می‌شوند .

4 ) یون‌ها و مولكول‌های كوچك می‌توانند به وسیله‌ی انتقال فعال یا آندوسیتوز وارد سلول شوند .

پاسخ تشریحی : گزینه‌ی «1»

پروتئین‌هایی كه در سراسر عرض غشا قرار دارند كانال‌ها یا منافذی را برای عبور مواد در غشا ایجاد می‌كنند .

مولكول‌ها از یك سمت این پروتئین‌ها وارد و از سمت دیگر آن خارج می‌شوند .

كانال‌های پروتئینی تخصصی عمل می‌كنند، یعنی فقط به یك نوع مولكول اجازه عبور می‌دهند . (مولكول‌های آب به دلیل كوچكی می‌توانند از این كانال‌ها عبور كنند)

e-max.it: your social media marketing partner

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Phonenumber
logo-samandehi