کنکور تجربی در آژانس زیست شناسی میز طراح کنکور

کنکور از سال 91 به بعد طبق بررسی ها در کنکور تجربی نشان داده است که نکات ریز و ظریف زیادی را تحت آزمون قرار می دهد.

در این بخش به بررسی نکاتی ظریف و ترکیبی در تست های کنکور می پردازیم .

انتخاب طبیعی منشا زندگی و گزینش گونه ها در کنکور

مفاهیم پایه ای در کنکور بسیار مورد سوال قرار می گیرد و اصولاً طراح کنکور علاقه ی زیادی دارد که در بین گزینه های سوالات کنکور از مبانی تاریخچه ها استفاده کند .

برای کنکور نبردی فرسایشی در پیش است پس باید سعی کنیم مطالب را طوری بخوانیم که بعداً بتوانیم خود نیز بازنویسی زیبایی از آن ها انجام دهیم یا توان توضیح دادن برای یک داوطلب کنکور دیگر را داشته باشیم .

3 و نیم ملیارد سال پیش روی زمین لایه ی اوزونی وجود نداشت و جو زمین گاز هایی مانند متان ، آمونیاک و . . . . داشت .

طبق نظریه ی حبوباب ها نیتروژن و کربن به نوعی ترکیب شده و استخلاف باز های آلی آدنین و سیتوزین و گوآنین و تیمین و یوراسیل را پدید آوردند .

حرکت و طبع طبیعت با باز های آلی شکل دهی های خاصی کرد و ساختار های پروتئینی از آمینو اسید ها تولید شدند .

بررسی کنکوری شباهت کلروپلاست و باکتری

 کنکور های قبل سال 90 به شباهت های ساختاری اندامک ها آنچنان نمی پرداختند و تعداد تست های کمی را در کنکور های قبل سال 90 می توان از این قضیه پیدا کرد .

اما از کنکور سال 90 به بعد شدیداً روی شباهت های ساختاری اندامک ها تست های سنگینی و سختی در مباحث ترکیبی کنکور مطرح شد که تقریباً در آن سال بعد از کنکور همه شوک زده شده بودند .

شواهد شباهت کلروپلاست‌ها و باکتری‌ها :

1 - اندازه و ساختار آن‌ها مشابه است .

2 - ماده ژنتیک هر دو DNA حلقوی است .

3 - ریبوزوم‌های ساده و کوچک دارند .

4 - زاد آوری با تقسیم دوتایی دارند .

5 - باکتری‌های فتوسنتزکننده کلروپلاست و یا کلروفیل ندارند ، بلکه فتوسنتز در غشای پلاسمایی آن‌ها صورت می‌گیرد .

بررسی کنکوری کاربرد شبکه ی آندوپلاسمی صاف

در کنکور سراسری کاربرد های مختلف اندامک های درون سلولی خیلی ریز و با نکات ترکیبی کنکور وارد سوالات کنکور می شود .

نمونه ای از این تکنیک کنکوری را می توانید در شبکه ی آندوپلاسمی صاف ببینید .

طبق مرجع کنکور ( کتاب درسی ) کار اصلی شبکه ی آندوپلاسمی صاف در واقع تولید چربی ها ، استروئید ها و فسفولیپید هاست .

فعالیت غیر چرب شبکه ی آندوپلاسمی صاف :

در کبد شبکه ی آندوپلاسمی گسترده ای داریم که به واسطه ی آن شبکه ها دو کار مهم انجام می شود :

انواع هسته سلولی در کنکور

تمیز دادن انواع هسته های سلول های مختلف جانداران مختلف اهمیت زیادی در کنکور داشته و سوالات کنکور اگر مباحث خاص ترکیبی را به بررسی بگذارد ، قطعاً یکی از آن سوالات کنکور تمیز دادن انواع هسته است و چون پراکندگی این مطالب در منابع کنکور زیاد است ، معمولاً داوطلبان کنکور نمی توانند به خوبی از پس آن ها بر بیایند .

1 - سلول‌های تک هسته‌ای : اغلب سلول‌های یوكاریوتی یك هسته‌ دارند مثل نورون ها ، میون های ماهیچه ای صاف و پارانشیم گیاهی .

Phonenumber
logo-samandehi